آیکون منو
خدمات الکترونیک
1390/4/15 چهارشنبه

  شناسنامه خدمات الکترونیکی

....................................................................

 

 اتوماسیون اداری

 

 پیگیری نامه های اداری بر اساس کد رهگیری


....................................................................
 

  فرم شکایات
 

  پیگیری شکایات بر اساس کد رهگیری
 

  لیست شکایات مردمی

....................................................................


  فرم سمن های زیست محیطی

....................................................................


  فرم صدور مجوز شکار و صید

....................................................................
 

  فرم ارتباط با سازمان
 

  پیگیری ارتباط با سازمان بر اساس کد رهگیری

....................................................................


 فرم ثبت نام محققین و متخصصین
 

....................................................................

  کتابخانه

....................................................................

  فرم درخواست احداث باغ وحش

....................................................................
 

  بانک ایده های زیست محیطی
 

....................................................................

  درخواست خسارت توسط حیات وحش

....................................................................
 

  درخواست دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد


 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *