آیکون منو
1395/11/18 دوشنبه
پرکردن  فیلد های ستاره دار اجباری است وکلید گام بعد فعال می شود

* نوع درخواست پر کردن اجباری است
مشخصات فردی
* نام * نام خانوادگی ش - ش
* کد ملی کد ده رقمی وارد نمایید * ایمیل محل تولد
تحصیلات شغل * آدرس
* تلفن همراه شماره همراه 11 رقمی وارد نمایید * کد پستی
شخص حقوقی
نام شرکت شماره ثبت نام مدیرعامل
آدرس تلفن
محل درخواست متقاضی جهت اجرای طرح
* نام استان * نام شهرستان * بخش
اطلاعات گونه
ويرايش

* ابعادجایگاه نگهداری جنس جایگاه نگهداری * نوع تغذیه
تعدادگونه درهرجایگاه نسبت جنسی در هر جایگاه(نر/ماده) محل تامین گونه
کد امنیتی
 
1395/11/9 شنبه
توجه : برای درج شکایت یا پیشنهاد در مورد فرم از طریق لینک روبه رو اقدام فرمایید :       شکایت     
1391/7/9 یکشنبه
1391/8/21 یکشنبه
مطابق با دستورالعمل ابلاغی شمار ه32942/91 مورخ 7/8/91 ریاست محترم سازمان متقاضی ایجاد باغ وحش، پس از صدورمجوز احداث باغ وحش (موافقت اصولی)  وپایان عملیات اجرایی مراتب را به سازمان اعلام خواهد داشت.در صورتیکه کلیه عملیات اجرایی طبق نظرسازمان انجام وتایید گردیده باشد ،پروانه بهره برداری از باغ وحش بنام متقاضی صادر خواهد شد.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *